عملکرد بیمه‌گری

مجموع عملکرد بیمه‌گری شرکت بیمه ایران‌معین (حق بیمه مستقیم و قبولی اتکایی) در 6 ماهه اول سال 1400، به شرح جدول زیر می‌باشد. (میلیون ریال)


مــاه

حـق بیمه صادره

حـق بیمه قبولی اتکایی

فروردین
150,987
6,617
اردیبهشت 252,628 102,528
خرداد 245,182 71,759
تیر 246,314 51,759
مرداد 416,920 65,525
شهریور 398,257 153,141