‌‌


 ‌

مجتبی حیدری

نایب رئیس هیأت مدیره‌ و مدیرعامل

 

 

 ‌  ارتباط با مدیرعامل